ROZPTÝLENÁ VÝSTUŽ v konštrukcii podláh je neustále trendom. Pozornosť si získava vďaka širokému uplatneniu v projekcii a realizáciách najmä priemyselných stavieb. Využitie nachádza počnúc parkovacími plochami cez logistické a výrobné centrá až po budovy administratívy.

Využitie rozptýlenej výstuže oproti tradičnému spôsobu vystuženia betónovej dosky – čiže vymedzenie plochy výstuže na prierez betónového prvku vzhľadom na jeho zaťaženie – má svoje opodstatnenie najmä v skracovaní výrobných procesov. Konkrétne: odpadáva časovo a ekonomicky náročná fáza viazania výstuží, avšak rozptýlené vlákna majú taktiež vplyv na mechanické a fyzikálne vlastnosti priemyselných podláh.

Zároveň platí, že nie je vlákno ako vlákno. V súčasnej dobe je na trhu dostupných viacero modifikácií vlákien s rôznym vplyvom na vlastnosti priemyselnej podlahy. K oceľovým a polymérovým pribudli vlákna sklené, uhlíkové či kompozitné. Posledné z nich sú vyrobené z viacerých materiálov alebo z jedného materiálu s rôznymi vlastnosťami.

Ako rozptýlená výstuž ovplyvní vlastnosti priemyselných podláh?

Ak chceme zaistiť správnu funkciu vláknobetónových konštrukcií a zamedziť vzniku prípadných chýb, je potrebné rozlišovať dve zásadné oblasti použitia vlákien do betónov. Prvou je oblasť statická.

Aby vlákna v statickej oblasti čiastočne alebo plne nahrádzali tradičnú prútovú a sieťovú výstuž, musíme vychádzať z materiálových charakteristík ocele, ktorú nahrádzajú. Pre zaistenie požadovanej pevnosti v ťahu, modulu pružnosti a vysokej ťažnosti je vhodné použitie len oceľových vlákien.

K výhodám použitia oceľových vlákien patrí najmä:

  • eliminácia vzniku trhlín,
  • redukcia lokálnych deformácií,
  • rýchlosť pokládky, a teda cenová dostupnosť,
  • odolnosť voči statickým, ale i dynamickým zaťaženiam.

Tieto vlastnosti predurčujú oceľové vlákna ako najvhodnejší spôsob vystužovania betónových podláh do logistických centier, parkovacích priestorov, verejných budov, skladov a výrobných závodov.

Druhou oblasťou je oblasť zameraná na celistvosť a trvanlivosť konštrukcie. Tu má svoje opodstatnenie vystužovanie rozptýlenou výstužou za použitia syntetických, polymérových vlákien. Ich nespornou výhodou je zvýšenie húževnatosti betónu. Použitie syntetických vlákien tiež zamedzuje vzniku zmrašťovacích trhlín.

Existujú aj mínusy?

V prípade oceľových vlákien treba mať na zreteli technológiu ich výroby, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje spracovateľnosť čerstvého vláknobetónu a tiež mechanické vlastnosti toho už zatvrdnutého.

Vedeli ste? 

Vplyv na kvalitu a samotnú súdržnosť konštrukcie má aj tvar a dĺžka vlákna a tiež tvar jeho priečneho prierezu.

Z vyššie zmieneného vyplýva, že tak ako pri tradičnom vystužovaní, i pri vystužovaní rozptýlenou výstužou sú kladené vysoké požiadavky na samotný proces výroby vlákien a následne realizácie priemyselnej podlahy. Medzi hlavné aspekty sa radí správna receptúra, precízna realizačná časť a aj výber adekvátnej povrchovej úpravy podlahy. Práve tu sa však otvára otázka výberu skúseného zhotoviteľa priemyselnej podlahy, ktorý je dôležitým partnerom pri budovaní stavebného diela.

Vedeli ste?

Oceľové vlákna sa pridávajú do betónovej zmesi vo fáze jej výroby, teda až pred liatím betónovej podlahy.

Rozptýlené vlákna + bezškárové priemyselné podlahy

Na trhu je dopyt po pohľadovo krásnych a jednoliatych betónových podlahách. Bezškárové priemyselné podlahy (bez rezaných dilatácií) s rozptýlenou výstužou sú vhodnou odpoveďou práve na túto požiadavku.

Trendom sa tieto podlahy stávajú práve z dôvodu bezškárového systému, pri ktorom odpadávajú starosti s nedostatkami, ktoré súvisia so zvýšenou intenzitou pojazdu manipulačnej techniky.

Výhody bezškárových podláh:

  • vysoká odolnosť povrchu podlahy napriek jej zvýšenému namáhaniu,
  • minimálna údržba a nižšie náklady s ňou spojené,
  • vysoká miera použiteľnosti.

Tento sofistikovaný spôsob realizácie priemyselných podláh spĺňa požiadavky investorov na maximalizáciu životnosti pri minimálnych nákladoch na údržbu.

 

 

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek