Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia; Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch; Špecifický cieľ: 4.1.1 – Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR;

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79