Poznáte prekvapivý pocit „kopnutia“ a iskru, ktorá prebleskne, keď si vyzliekate sveter? Na svedomí to má statická elektrina. Tento jav môže vyvolávať aj chôdza po podlahe, dotyk s kovovou kľučkou na dverách, kontakt so zábradlím. Ku kumulácii elektrických nábojov dochádza, keď nie je zaistená možnosť ich trvalého uzemnenia. Ochranným opatrením v špecifických objektoch, prevádzkach alebo prevádzkových zónach sú správne navrhnuté a zrealizované ANTISTATICKÉ PODLAHY. 

Bolo by extrémne nepríjemné a nebezpečné, keby takéto kopnutie pocítil pacient na operačnom stole alebo pri vŕtaní zuba v zubárskom kresle. A aké presné by boli výsledky meraní, keby musel výskumný pracovník v laboratóriu pri práci s citlivými prístrojmi čeliť nepredvídateľným výbojom? Kým v bežnom živote sa zväčša statickej elektriny obávať netreba, v pracovnom prostredí je viac než nežiaduca.

Využitie antistatických podláh v rôznych priestoroch

Správne navrhnutá a technologicky skonštruovaná priemyselná podlaha musí spĺňať najmä kritériá požadovanej únosnosti a jednoduchej údržby. V podmienkach konkrétnych stavieb pribúdajú špecifické nároky, akými môže byť mrazuvzdornosť, odolnosť voči chemikáliám či protišmykovosť. Ak má byť podlaha antistatická, rozhodujúce sú opatrenia proti vzniku elektrostatických výbojov.

Tieto priemyselné podlahy majú nezastupiteľné miesto v:

  • zdravotníckych priestoroch, akými sú operačné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti, oddelenia so špeciálnymi prístrojmi (napríklad s röntgenom, počítačovou tomografiou) či u zubára;
  • elektronickom priemysle, výpočtovej a telekomunikačnej technike, kde je potrebné ochrániť jemné elektrosúčiastky;
  • priestoroch, ako počítačové sály, dátové centrá, serverovne;
  • montážnych halách, baliarňach tovarov, logistických centrách a skladoch, kde sa nedá úplne vyhnúť prachovým časticiam a zároveň treba ochrániť elektrické komponenty;
  • priestoroch s nebezpečím výbuchu, ako sú sklady obilia, mlyny, chemické a farmaceutické laboratóriá, a ďalej vo výrobných halách v automobilovom, zbrojárskom, leteckom, polygrafickom a textilnom priemysle.

Vedeli ste?

Statická elektrina sa na rozdiel od elektrického prúdu spontánne hromadí na jednom mieste. Neprechádza cez elektrické vedenie, je akoby „zaseknutá“ v určitom poli. Nové štúdie sledujú jej výskyt až na úrovni nanočastíc a rozvíjajú teóriu o nepretržitom, ale nekonzistentnom ohýbaní elektrických polí. Aj hladké predmety majú podľa nich množstvo malých výčnelkov, ktoré sa pri trení ohnú, a aj to spôsobuje nahromadenie statickej elektriny.

Príčiny vzniku elektrostatického výboja

Elektrostatický náboj vzniká pri kontakte dvoch plôch izolantov. Na jednej ploche sa elektróny hromadia a na druhej zas uvoľňujú. Ich prenos z jedného povrchu na druhý môže byť výsledkom chôdze, trenia, posunu alebo oddeľovania od materiálov. Plochy majú rôzny potenciál a ak sa k sebe priblížia, pri určitej vzdialenosti sa náhle uvoľní elektrina a spôsobí zvukový efekt (akoby prasknutie) a malý záblesk – elektrostatický výboj.

Na základe anglického Electrostatic Discharge sa aj u nás označuje skratkou ESD. Potenciál si možno jednoducho predstaviť tak, že jedno teleso je nabité viac a druhé menej. Normálne sa elektrický náboj z povrchu objektov, materiálov či plôch vybíja pomaly, no ak je rozdiel v elektrickom potenciáli príliš vysoký, elektrický prúd akceleruje. Následkom je náhly prúdový náraz, povestné kopnutie.

Vyskytuje sa aj v prírode?

V prírode je najznámejším príkladom silného elektrostatického výboja blesk. Iskra vzniká medzi mrakmi a zemským povrchom alebo, a to je častejšie, medzi dvoma rozdielne nabitými mrakmi.

So statickou elektrinou treba rátať

Všade, kde sa pracuje s elektrickými a elektronickými prístrojmi a súčiastkami, predstavuje hrozba nahromadenia statickej elektriny vážny problém. Integrované obvody môže poškodiť, dokonca zničiť, a spôsobiť to môže kratučký kontakt s objektom s odlišným potenciálom. Takýmto objektom môže byť i človek.

Na ochranu pred elektrostatickým výbojom existujú rôzne antistatické zariadenia: náramky, spreje, podložky, obuv s antistatickou úpravou. Dôležitá je správna vlhkosť vzduchu i pracovné oblečenie z prírodných materiálov. Základom je však samotné pracovisko vybavené antistatickou podlahou, ktorá sa stará o uzemnenie elektrostatického náboja.

Vedeli ste? 

Najdôležitejšou vlastnosťou antistatických priemyselných podláh je, že nesmú vyvolávať elektrostatické napätie na človeku, ktorý sa po podlahe pohybuje, a to dokonca ani vtedy, ak nemá obutú antistatickú, resp. vodivú obuv.

Dôsledky neželaného výboja: poruchy aj výbuch

Elektrostatická elektrina dokáže napáchať obrovské škody. Spôsobiť môže poruchy citlivých elektronických výrobkov a ich komponentov (napríklad mikročipov) v prípade, ak dôjde k elektrickej reakcii v ich blízkosti.

Poškodenie sa nemusí prejaviť hneď. Môže ísť o tzv. latentný defekt, ktorý môže ovplyvniť produkt v každej fáze jeho životnosti. Poškodenie spôsobené elektrostatickou elektrinou nie je vždy odhaliteľné ani počas finálnych kontrol kvality. Výrobok sa zdá byť v poriadku, no keď sa začne používať, môže mať nedostatočnú výkonnosť alebo sa rýchlo znefunkční. Reálne škody hrozia vplyvom statickej elektriny v nedostatočne zabezpečenom prostredí výrobcom, ale i užívateľom citlivých zariadení.

K hrozbám patrí aj požiar alebo explózia. Ak by sa statická elektrina prejavila v prítomnosti horľavých plynov, kvapalín a iných horľavých materiálov, mohlo by to mať fatálne dôsledky. Obzvlášť v laboratóriách, na jednotkách intenzívnej starostlivosti a v operačných sálach.

Niektoré elektronické zariadenia sú na elektrostatický náboj citlivejšie než iné. S progresom elektronických technológií sa elektronické obvody postupne zmenšujú, a preto sa znižuje aj mikroskopický rozstup izolátorov a obvodov v nich, čím sa, naopak, zvyšuje ich citlivosť na ESD.

Hlavným zdrojom statickej elektriny sú v pracovnom prostredí ľudia. Ak osoba nie je uzemnená, riziko poškodení výrazne stúpa. Trenie, ktoré vytvára pri pohybe, môže spôsobiť vznik elektrického náboja. Práve preto v súčasnosti potreba správnej ochrany prostredia rastie každým dňom, a to v prevádzkach s mimoriadne rôznorodým zameraním.

Antistatické podlahy patria do rúk odborníkov

Nie vždy si charakter prevádzky vyžaduje plošnú realizáciu antistatickej podlahy. Veľmi často je potrebná iba vo vybraných častiach či oddeleniach, napríklad v tzv. zónach EPA. Skratka pochádza z anglického výrazu Electrostatic Protected Area a označuje priestor, v ktorom musí byť dodržaná ochrana pred ESD vo všetkých materiáloch, odevoch zamestnancov i vlhkosti vzduchu. Táto zóna zabezpečuje, že generovanie a prenos elektrostatického náboja sú obmedzené na minimum a citlivé prístroje, zariadenia a výrobky sú chránené. Pracovné stanice v EPA musia byť tiež uzemnené ochranným vodičom.

Antistatické alebo aj ESD podlahy sú vo všeobecnosti čoraz vyhľadávanejším druhom špeciálnych priemyselných podláh. Spôsobuje to technologický pokrok, ktorý zasahuje stále širšie spektrum výrobných a pracovných prostredí. Aj v tomto prípade je dôležité zveriť ich riešenie skúseným odborníkom na realizácie priemyselných podláh.

Pozrite si realizácie antistatických podláh od spoločnosti Proreco:

Logistické centrá a zdravotníctvo:

  • Prologis1 400 m2 epoxidovej antistatickej podlahy,
  • Rhenus1 930 m2 bezškárovej betónovej podlahy s rozptýlenou výstužou a povrchovou úpravou epoxidovou antistatickou stierkou,
  • Priemyselný park DNV2 500 m2 epoxidovej antistatickej podlahy ESD.
  • Centrum pre liečbu ochorení, vedu a výskum v medicíne Trenčín – 390 m2 antistatickej a chemicky odolnej liatej stierky.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek