Moderné skladové a logistické priestory sú navrhované s ohľadom na maximálne využitie priestoru haly a zároveň optimalizáciu systému distribúcie a krátkodobého uskladnenia tovaru. K tomuto účelu sú využívané rôzne druhy regálových systémov v kombinácii so systémovou manipulačnou technikou.

Betónová konštrukcia podlahy

Ide o prevádzky s vysokým dynamickým zaťažením, spôsobeným intenzívnou dopravou skladovej manipulačnej techniky a vysokým statickým zaťažením od regálových zakladačových systémov. Týmto náročným požiadavkám aktuálne najlepšie vyhovujú tzv. bezškárové priemyselné podlahy. Ide o betónové konštrukcie podláh bez rezaných zmrašťovacích škár, ktoré sú vystužené výkonnou rozptýlenou a doplnkovou oceľovou výstužou. V súčasnosti sú trendom nielen v logistických halách, ale i u investorov požadujúcich vyššiu kvalitatívnu úroveň so zodpovedajúcou ekonomickou výhodnosťou daného riešenia. Dôvodom je odstránenie problému poškodzovania hrán rezaných škár spôsobených vysokou intenzitou pojazdu manipulačnej techniky, a tým zníženie prevádzkových nákladov súvisiacich s opravou rezaných škár, údržbou manipulačnej techniky či so znížením výkonu skladu alebo obmedzením výroby pri zvýšení efektivity a komfortu prevádzky.

Pre úspešné zrealizovanie bezškárovej podlahy je nutné splniť niekoľko základných predpokladov, počnúc jasne definovanými požiadavkami zákazníka a charakteristikou prevádzky, správnym návrhom podlahovej konštrukcie s vyriešenými technickými detailmi, nastavením správnej receptúry betónovej zmesi až po bezchybnú realizáciu.

laser screed

Realizácia betónovej podlahy pomocou Laserscreedu.

Povrchová úprava podlahy

Správny výber povrchovej úpravy podlahy je zásadný pre zabezpečenie funkčnej, efektívnej a bezpečnej podlahovej konštrukcie s dlhodobou životnosťou. Pri výbere vhodného typu povrchovej úpravy zohľadňujeme kombináciu viacerých faktorov ako je druh skladovaného materiálu, spôsob skladovania a druh manipulačnej techniky, platná legislatíva a v neposlednej rade požiadavky na komfort a estetiku prevádzky.

topping spreader

Realizácia železobetónovej dosky s povrchovou úpravou červeným vsypom. Pri aplikácii bola využitá technológia LASER SCREED SXP – laserom navádzané zariadenie na zavibrovanie betónovej zmesi a TOPPING SPREADER – zariadenie na aplikáciu vsýpaných povrchových úprav betónových podlahových konštrukcií, ktorú spoločnosť PRORECO s.r.o. začala používať ako 1. na Slovensku už v roku 2005.

Pri bežných materiáloch a tovaroch je štandardnou povrchovou úpravou v skladoch a logistických halách tzv. pancierová betónová podlaha. Ide o povrchovú úpravu vytvorenú vsypaním práškovej zmesi obsahujúcej cement a tvrdé prísady do povrchu zrovnaného čerstvého betónu a následným zahladením strojnými rotačnými hladičkami.

bezškárová betónová podlaha

Realizácia bezškárovej drátkobetónovej konštrukcie podlahy schopnej odolávať vysokému statickému zaťaženiu regálového systému a taktiež dynamickému zaťaženiu spôsobenému vysokozdvižnými vozíkmi so zaťažením až 5t/koleso.

Moderné skladové a logistické priestory so špeciálnymi požiadavkami

Zvláštnu pozornosť pre správnu voľbu povrchovej úpravy si vyžadujú najmä sklady pre chemické a horľavé látky, kde je nutné spĺňať prísne bezpečnostné predpisy a normy. Podlaha v týchto prípadoch musí okrem mechanickej odolnosti spĺňať aj odolnosť chemickú, musí byť nepriepustná a v prípade horľavých látok aj antistatická. Pre tento účel najlepšie vyhovujú syntetické povrchové úpravy, najmä rôzne druhy epoxidových podlahových systémov. Tieto sa na betónovú konštrukciu nanášajú dodatočne, obyčajne až po vyzretí a vyschnutí betónu.

Špeciálna podlaha ucrete vo farbe cream

Špeciálna podlaha UCRETE vo farbe cream.

Ďalším dôležitým faktorom, ovplyvňujúcim typ povrchovej úpravy je spôsob skladovania a druh manipulačnej techniky. Z tohto hľadiska môžeme podlahy rozdeliť na podlahy s voľným pohybom manipulačnej techniky so štandardnými toleranciami rovinnosti, alebo podlahy s definovaným pohybom. Tu sa jedná obyčajne o vysoké regály s úzkymi uličkami, kde manipulačná technika je vedená mechanickými, alebo indukčnými vedeniami. Požiadavky na rovinnosť podlahy sú vyššie a sú špecifikované napríklad v norme DIN15185, alebo TR34.

Pre takéto priestory je nutné použiť vhodný typ povrchovej úpravy, s ktorým je možné prísne kritéria rovinnosti dosiahnuť. Jedná sa napríklad o samonivelačné priemyselné potery strojne hladené na báze cementu (wet to wet) a magnezitu, alebo epoxidové podlahové systémy.

ESD podlaha Proreco

Bezdilatačná drátkobetónová konštrukcia podlahy s povrchovou úpravou elektrostaticky vodivým liatym epoxidom v ESD prevedení.

magnezitový poter

Skladová hala s magnezitovým poterom a rovinnosťou podľa DIN 15185, dimenzovaná na vysoké statické zaťaženie spôsobené regálovým zakladačovým systémom.

Publikované v časopise Stavebné materiály 5/2016 a na www.asb.sk

Pozrite si naše realizácie v logistických centrách

Pozrieť realizácie v logistických centrách