Obsluha vysokozdvižných vozíkov alebo inej manipulačnej techniky v logistických skladoch či zázemiach výrobných prevádzok pozná každý rez, ktorý sa tiahne betónom na zemi. O to viac, ak sa vplyvom času a zaťaženia rozšíril a zmenil na výtlk s ostrými hranami, do ktorého s nákladom pravidelne vhupne. Prečo sú DILATÁCIE A ŠKÁRY citlivým a POTENCIÁLNE SLABÝM MIESTOM v horizontálnych konštrukciách, akými sú i priemyselné podlahy?

Iba správne dimenzované dilatácie a škáry vykompenzujú prirodzené pohyby – sadanie, tlak a ťah, rozťahovanie a zmrašťovanie – dotýkajúcich sa konštrukcií a dilatačných celkov. Na každý z týchto faktorov je nutné myslieť v procese plánovania a výstavby priemyselnej podlahy.

Prenášajú sadanie, tlak i ťah

Úlohou premyslených štrbín a spojov v podlahách je zabezpečiť, aby nijaká z fyzikálnych vlastností ani mechanických okolností týkajúcich sa konkrétneho materiálu a vytipovanej konštrukcie – po pripočítaní reálnych podmienok prevádzky a obvyklých i krajných medzí zaťažovania – nevyvolala nijakú haváriu, poškodenie samotných podláh ani iný neželaný jav.

Medzi základné pojmy v slovníku konštrukcií priemyselných podláh preto patria aj termíny:

  • obvodová kompenzačná škára,
  • škáry v ploche konštrukcie,
  • kontrakčné škáry,
  • pracovné škáry,
  • škárorezy – v tomto prípade nejde o typ škáry v podlahe, ale o súčasť stavebnej dokumentácie, ktorá definuje parametre a umiestnenie každej z potrebných škár.

Vedeli ste?

Pri návrhu škár, ktorých úlohou je preniesť objemové zmeny konštrukcie a použitých materiálov, je potrebné brať do úvahy aj teplotu pri ich realizácii. Nie vždy je jedno, či sa dilatačná škára zhotovuje pri teplote okolo bodu mrazu alebo v 35-stupňovej horúčave. V prvom prípade môže hroziť uzavretie škáry pri vysokých teplotách, v druhom zasa prílišné otvorenie pri nízkych teplotách.

Aby ich bolo čo najmenej

Od čoho všetkého závisí množstvo škár vo výslednej priemyselnej podlahe? Stručná odpoveď znie: od typu zvolenej konštrukcie a povrchových úprav podlahy vrátane technológie jej zhotovenia. Zohľadniť je potrebné aj jedinečnosť konkrétnej stavby. Táto okolnosť súvisí s limitnými parametrami staveniska i postupnosťou ostatných dodávateľských prác.

Špecifickým tŕňom v oku bývajú najmä nutné kontrakčné škáry. Ich úlohou je vytvoriť priestor tzv. prirodzenej deformácii, odborne povedané reologickej objemovej zmene, ktorá je typická pri spájaní, miešaní a stláčaní materiálov vodou a inými kvapalinami. Betón v priemyselných podlahách sa týmto zmenám úplne nevyhne, pretože ide o kompozit, ktorý vzniká práve hydraulickým spájaním jednotlivých zložiek.

Pre prevádzkovateľov budov či podnikateľských priestorov je atraktívnym trendom – hoci pre zhotoviteľov priemyselných podláh zároveň aj aktuálnou výzvou – minimalizovať jednak množstvo a jednak hrúbku, resp. veľkosť týchto škár. Aj kontrakčné škáry, ktoré sú typické pre horizontálne stavebné konštrukcie, sa zhotovujú podľa projektovej dokumentácie a zohľadňujú predovšetkým zloženie betónu, hrúbku betónovej konštrukcie, teplotnú rozťažnosť, koeficient trenia a spôsob a hustotu vystuženia.

Bez zbytočných škár = jednoliato, pekne a funkčne

Menej kontrakčných škár znamená menej rizikových miest v podlahe, menej realizačnej i údržbovej náročnosti a krajší, efektnejší a dizajnovo čistejší podlahový celok. Požiadavky investorov preto stále častejšie smerujú práve k špičkovej kvalite priemyselných podláh. Majú mať dlhú životnosť, ale nesmú vyžadovať prehnane vysoké náklady – ani na údržbu, ani na opravy či dokonca príliš skorú výmenu technológií a zariadení, ktoré sa po nich každodenne pohybujú.

Obvyklou odpoveďou sú bezškárové podlahy, dokonca až podlahy bez akejkoľvek škáry – tzv. seamless podlahy. Výhodou týchto typov podláh je predovšetkým extrémna odolnosť a široká variabilita použiteľnosti. Spoločnosť Proreco ich z roka na rok realizuje čoraz viac a na čoraz väčších podlahových plochách.

Pozrite si realizácie bezškárových priemyselných podláh od spoločnosti Proreco:

Dá sa škáram a rizikám, ktoré so sebou prinášajú, vyhnúť?

Ak práve zvažujete najvhodnejšiu skladbu a dizajn priemyselnej podlahy a radi by ste vo svojej prevádzke či investičnom projekte videli optimálne riešenie bez zbytočných škár a rezov, vyberte si na projektovanie a zhotovenie kvalifikovaného a skúseného partnera. Na zreteli majte 3 základné odborné východiská, s ktorými možno dosiahnuť nižší počet dilatácií a nižšiu šírku škár v podlahe:

  1. S rastúcim stupňom vystuženia betónovej dosky, teda konštrukčnej časti priemyselnej podlahy, možno znižovať hustotu, prípadne aj šírku kontrakčných škár.
  2. Zohľadniť treba i samotnú hrúbku konštrukčnej časti priemyselnej podlahy – tu platí, že s vyššou hrúbkou konštrukcie sa hustota kontrakčných škár znižuje.
  3. Pri vplyve teploty pri betonáži sa zohľadňuje pravidlo: priaznivé teplotné podmienky počas realizácie betonáže vedú pri stanovenej hustote škár k poklesu nutnej šírky.

Okrem toho platí, že:

  • Čím nižšia je absolútna hodnota zmraštenia použitého betónu (ide o veličinu objemových zmien makro- i mikroštruktúr betónovej zmesi), tým je potrebné menšie množstvo kontrakčných škár, prípadne je možné zužovať ich šírku.
  • S rastúcim koeficientom trenia podkladu stúpa potrebná hustota kontrakčných škár, ale klesá ich nevyhnutná šírka.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek