Betón často chápeme ako novodobý stavebný materiál, ale ľudia ho poznali už dávno pred naším letopočtom. Používali ho napríklad aj starí Rimania. V priebehu dejín sa na betón viackrát pozabudlo, ale koncom druhého tisícročia našiel v stavebníctve asi najrozsiahlejšie uplatnenie. Zmenila sa technológia výroby cementu i receptúry betónových zmesí. Prevratný je aj vývoj aplikačných technológií. Betónové podlahy sú svojimi nárokmi veľmi osobitou kategóriou. NÁROKY NA ICH ROVINNOSŤ vzrástli s príchodom NOVÝCH TYPOLOGICKÝCH DRUHOV STAVIEB.

Betónová podlaha kedysi

V roku 1985 bola v oblasti Južnej Galilei archeológmi objavená prvá aplikácia obdoby betónu ako súčasť skladby podlahy jednoduchého domu. Vznikla približne 7000 rokov pred naším letopočtom. Išlo o zmes vápennej malty a kameniva. Nebol to ešte betón v dnešnom slova zmysle a charakter i kvalita zodpovedali dobovým nárokom a možnostiam. Do súčasnosti sa z nej zachovali už len fragmenty. Je však zjavné, že použitie technológie betónu bolo v tej dobe mimoriadnou, možno až exkluzívnou záležitosťou.

Oblasť Lepenski Vir pri Dunaji v Srbsku dokazuje taktiež jedno z historicky prvých použití betónu. Nálezisko sa datuje do obdobia 6000 rokov pred naším letopočtom. Betón tu bol použitý hlavne v základoch budov.

Technológia spracovania a aplikácie tohto starovekého druhu betónu bola samozrejme manuálna, bez akýchkoľvek technologických vymožeností. Teda ručné miešanie, ukladanie i vyrovnávanie, ako aj finálne úpravy. Sú to však technológie, ktoré sa s miernymi úpravami a obmenami príležitostne využívajú aj v súčasnom, treťom tisícročí.

Technológia minulosti používaná dnes – Karibik, rok 2014: miešačka na betón (dieselový pohon), dva fúriky, 5 pracovníkov, približne 120 m2 za deň pri výraznej motivácii. Finálna úprava: ručné hladenie oceľovým hladítkom. Betón je vďačný stavebný materiál a dá sa aplikovať rôznymi postupmi. Poskytne však len taký výsledok, aký zodpovedá použitej metóde. Pohyb po tejto podlahe je bezpečný len v zásade, pretože dodržanie rovinnosti pri tomto postupe je neisté.

Špičkové betónové podlahy súčasnosti

Tieto prosté technológie bolo možné používať, kým nevzrástli požiadavky na plošné výmery a kvalitu betónových podláh. Spracovanie veľkých plôch v akostiach potrebných pre nové typologické druhy stavieb už nie je možné triviálnymi postupmi.

Zvlášť náročné na nové požiadavky sú logistické stavby, garáže i výrobné komplexy pre rôzne oblasti priemyslu. Pri týchto druhoch stavieb je nevyhnutné používať najnovšie techniky a technológie betónových podláh. Vyžadujú si to plošné výmery, ale aj požiadavky na rovinnosť, vzhľad a trvanlivosť betónovej podlahy v rozličných situáciách používania.

Rovinnosť je základ

Práve rovinnosť je jedna zo zásadných vlastností modernej betónovej podlahy. Teoreticky vyjadruje dodržanie výškovej úrovne ľubovoľného bodu podlahy vo vzťahu k výške určenej v projekte. Kategória, ktorá sa zaoberá výškovým rozdielom bodov podlahy navzájom, je takzvaná miestna rovinnosť podlahy. Takmer nedosiahnuteľným ideálom je úplne rovinná podlaha, kde každý jej bod má tú istú výšku a nevznikajú žiadne nerovnosti či vlny. Betónové podlahy realizované v praxi však vždy vykazujú odchýlku od tohto ideálu.

Akceptovaná odchýlka pre rozličné prevádzkové priestory a podmienky je určená normou STN 74 4505 – Podlahy. Iná je pre obytné, komunikačné alebo výrobné či skladovacie priestory. Hovoríme o výškových rozdieloch v úrovni 2 – 5 milimetrov na dĺžke 2 metre v ktoromkoľvek mieste podlahy a v ľubovoľnom smere.

Vedeli ste?

V niektorých prípadoch vyjadruje rozdiel rovinnosti požiadavku na bezpečnosť chôdze, v iných zas reflektuje napríklad na bezpečnú manipuláciu s bremenami. Príkladom je vysokozdvižný vozík – pri výškovom rozdiele 2 mm na dvojmetrovej priamke je v 15-metrovej výške odchýlka od zvislice už viac ako 3,5 cm. Práve preto je dodržiavanie zvyčajne aspoň miestnej rovinnosti kľúčovým momentom realizácie podláh.

Ako dosiahnuť špičkovú rovinnosť?

Dodržanie rovinnosti betónovej podlahy – zvlášť pri veľkých plochách – je náročné na technológie spracovania betónu. Receptúra betónu je tu dôležitá rovnako ako požiadavka na rovinnosť a to bez príslušných technologických zariadení nie je možné.

Stroje Laser Screed S15-R, S940 a S22EZ sú laserom navádzané zariadenia na zarovnanie a vibrovanie betónovej zmesi. Zariadenia umožňujú spracovávať veľké plochy betónových podláh vrátane vyrovnávania a vibrovania betónu. Najmodernejšie technológie vedú k tým najlepším výsledkom.

Laser Screed pri práci: krásny moment spracovania betónovej podlahy – liatie a následné vyrovnávanie čerstvého betónu. Na rozdiel od minulosti sa stáva práca s betónom podstatne presnejšou, exaktnejšou a v neposlednom rade aj čistejšou.

Obrovské plochy betónových podláh si vyžadujú dokonalé technologické riešenia. Bez najmodernejších technologických zariadení a postupov, bez správneho know-how a bez adekvátneho personálneho zabezpečenia nie je možné dosiahnuť výsledok, ktorý reflektuje čoraz náročnejšie požiadavky výstavby.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek