Márna je snaha inštalovať výkonný motor na zlý podvozok a s letnými pneumatikami jazdiť zimnú rely. Aj takouto metaforou možno popísať nevhodnú kompozíciu prvkov podlahy. Základom kvalitnej priemyselnej podlahy je ZDRAVÉ TELO. Aj keď je spravidla schované pod pohľadovou vrstvou, objemovo tvorí NAJVÝZNAMNEJŠIU ČASŤ. Čo sa skrýva pod povrchom priemyselných podláh?

Priemyselná hala, komerčná budova, nemocnica alebo dopravné depo – každý projekt je stavebné dielo, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je podlaha. Podlaha ako celok nie je len pohľadová, respektíve nášľapná vrstva. Je to súbor konštrukčných vrstiev, ktoré musia zohľadňovať dané prevádzkové zaťaženia a jedine ako celok sú nositeľom všetkých žiadaných vlastností – odolnosti, bezporuchovosti, dlhej životnosti

Vo všeobecnosti možno priemyselnú podlahu rozdeliť na tri základné konštrukčné časti:

  • podložie,
  • nosná konštrukcia alebo aj „telo“,
  • krycia, respektíve nášľapná vrstva.

Každá konštrukčná časť sa rovnakou mierou dôležitosti podieľa na výslednej kvalite a parametroch podlahy. V prípade kontinuálne upravovaných podláh môže byť krycia vrstva realizovaná súčasne s nosnou konštrukciou. Nevylučuje sa tým však dodatočná aplikácia ďalšej krycej vrstvy pre vylepšenie jej vlastností.

Vedeli ste?
Jedným z najobľúbenejších a cenovo dostupných riešení nášľapnej vrstvy je povrchová úprava vsypom, ktorá sa zhotovuje kontinuálne v priebehu realizácie nosnej betónovej konštrukcie.

Podklad je základ

Spoľahlivosť nosnej konštrukcie podlahy sa do veľkej miery opiera o kvalitne vyhotovené podložie s vopred naplánovanými požadovanými kvalitatívnymi parametrami. Cieľom je dosiahnuť stav, kedy sa už podložie pri vyvinutí ďalšieho, v projekte uvažovaného zaťaženia od podlahy nebude ďalej deformovať ani dodatočne konsolidovať.

Zaťaženie pôsobiace na podlahu sa vždy prenáša aj do podložia. V prípade nedostatočnej stabilizácie má podlaha tendenciu ustaľovať sa pod vplyvom tlakov dodatočne – žiaľ, aj so všetkými svojimi vrstvami. Nerovnomernosť tohto javu je obvykle priamoúmerná množstvu porúch, ktoré v priemyselnej podlahe spôsobí. Najskôr vznikajú vnútorné napätia, ktoré však môžu vyústiť až do aktívnych trhlín, a tým skrátiť jej životnosť alebo výrazne obmedziť funkčnosť.

Rovnako dôležité ako únosnosť podložia je jeho geotechnické posúdenie, ktoré hodnotí potrebu aplikácie rôznych izolačných vrstiev. Zemná vlhkosť, tlak spodných vôd, ropné látky alebo zemný radón môžu negatívne ovplyvniť funkčnosť betónovej nosnej konštrukcie, ktorú chráni vhodne zvolená izolácia. Samostatnou kategóriou je ochrana pred vertikálnymi deformáciami betónovej dosky vplyvom zmrašťovania a dotvarovania. Použitím separačnej a klznej fólie sa zabezpečuje dostatočná vôľa v posunoch medzi podložím a podlahou.

V prípade stropnej konštrukcie, na ktorej sa nachádza priemyselná podlaha – v multifunkčných mestských objektoch sú to obvykle rozsiahle parkoviská, ale čoraz častejšie aj komplikované relaxačno-oddychové zóny – je podložie bezpredmetné a jeho úlohu musí plnohodnotne nahradiť nosná konštrukcia, ktorá sa zároveň stáva aj „telom podlahy“.

Podstata pod nášľapnou vrstvou

Pod finálnou epoxidovou, polyuretánovou, cementovou alebo len brúsenou či lakovanou vrstvou sa ukrýva betónová nosná konštrukcia priemyselnej podlahy. Je nositeľom väčšiny podstatných vlastností podlahy ako celku. Udáva geometriu, nosnosť, odolnosť i celkovú životnosť. Jej návrh a realizácia musí zohľadňovať všetky doterajšie i nasledujúce životné cykly stavebného diela.

Statik vo svojom výpočte počíta s rôznymi typmi zaťažení, ale aj s ich najnepriaznivejšími kombináciami. Nárazové zaťaženie od manipulačnej techniky, stále zaťaženie od vybavenia prevádzky, teplotné a vlhkostné zaťaženie a únosnosť podložia – to všetko má priamy vplyv na charakter vnútornej konštrukcie podlahy. Na základe toho sa stanovuje jej hrúbka, typ a množstvo použitej výstuže, pevnostná trieda betónu, použitie prísad a poloha dilatačných škár.

„Upgrade“ jedinečných vlastností

Aj zvýšené nároky na mechanickú alebo inú odolnosť možno zohľadniť a zakomponovať do priemyselnej podlahy v priebehu realizácie jej nosnej časti.

Do procesu zrenia sa dá vstupovať chemickými alebo mechanickými zásahmi a „upgradovať“ niektoré vlastnosti podlahy. Hlavný benefit ich použitia spočíva vo zvýšenej odolnosti, vylepšených fyzikálnych a chemických vlastnostiach betónového povrchu podlahy aj jej neprehliadnuteľnej estetike. Rovnako sa priaznivo podpisujú pod ekonomiku a efektívnosť – realizácia bezprostredne nadväzujúca na betonáž šetrí čas aj peniaze. Kontinuálne úpravy treba voliť s ohľadom na možnosti dodatočných úprav. Naďalej totiž zostáva v hre aj aplikácia následných krycích vrstiev.

Cesta k dobre zvolenej a vyhotovenej podlahe začína pri vyhodnotení a stabilizovaní podložia a pokračuje menšími alebo väčšími rozhodnutiami pri realizácii jej tela. To, čo ukrýva nášľapná vrstva, je teda podstatne viac než len znivelovaný betón. Je to súbor technológií a úprav, ktoré musia byť zladené v každom detaile. V prípade podlahových konštrukcií sa za dobrý výsledok považuje kvalitná a odolná podlaha s dlhotrvajúcou a bezporuchovou životnosťou. Nehľadajte skratky k cieľu, hľadajte odborníkov. V PRORECU vám radi poradíme.

 

 

 

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek