Riziko požiaru je vážna vec v akejkoľvek budove, výrobnej, výskumnej či logistickej prevádzke. Horizontálne a vertikálne konštrukcie však môžu zohrať zásadnú rolu pri tzv. pasívnej protipožiarnej ochrane. Betón v podlahách pomáha znížiť zadymenie priestorov, toxicitu požiaroviska a jeho okolia, dokonca zjednodušiť evakuáciu. Sám osebe totiž NIKDY NEHORÍ.

V otvorenej krajine je dôležitým pasívnym prvkom protipožiarnej ochrany pravidelné kosenie porastov i odstraňovanie rýchlorastúcich inváznych a náletových burín. Podobnú prevenciu proti ohňu zohrávajú v budovách a stavbách konštrukčné riešenia a opatrenia. Ich úlohou je najmä:

  • brániť šíreniu dymových splodín a plameňov,
  • vytvorením tepelného štítu potláčať tepelné účinky a obmedzovať prienik tepla do priľahlého okolia,
  • zachovávať protipožiarnu odolnosť stavebných častí.

Hoci sa to nezdá, jedným z hlavných konštrukčných prvkov každej stavby je podlaha. Pod pojmom priemyselné podlahy rozumieme podlahové konštrukcie určené na špeciálne alebo zvýšené zaťaženie, často s abrazívnym účinkom. Ideálnym materiálom na ich výstavbu je vďaka svojej univerzálnosti a možnostiam prípravy na mieru práve betón.

Vedeli ste?

Betón je kompozitný materiál zložený zo spojiva, plniva a vody. Spojivom je cement, plnivom jednotlivé frakcie kameniva, ďalšou zložkou je voda, z ktorej časť je potrebná na hydratáciu cementu a zvyšok na dosiahnutie požadovanej konzistencie. Moderný betón môže obsahovať aj prísady. Dajú sa nimi cielene ovplyvňovať jeho vlastnosti – jednak v čerstvom stave a jednak po zatvrdnutí. Použitím vhodnej prímesi možno špecifikovať technologické, odolnostné, estetické i ekonomické parametre.

Betón – materiál, ktorý prirodzene vzdoruje ohňu

Výrobný riaditeľ a jeden zo zakladateľov spoločnosti Proreco, Rudolf Zimen, konštatuje, že: „Už betón ako taký má vysokú odolnosť voči ohňu.“ Okrem svojich všeobecne známych fyzikálno-mechanických vlastností je „ohňovzdorný“ svojou podstatou. Dokonca aj bežný betón je vďaka svojej nízkej tepelnej vodivosti schopný odolať krátkodobému zahriatiu až na teplotu 200 °C. Oplatí sa vedieť, že pri zvýšení teploty na 200 až 250 °C stráca 25 percent svojej pevnosti. „K prvotným degradáciám dochádza približne pri 300 stupňoch Celzia,“ vysvetľuje R. Zimen. Začína praskať, spojí sa s výstužou a degraduje. „Hlavným dôvodom tohto jeho správania je, že pri vysokých teplotách dehydratuje a jeho zložky sa rozkladajú,“ upresňuje výrobný riaditeľ. Sám osebe však betón nehorí, nezvyšuje požiarne zaťaženie ani nevytvára dym a pri kontakte s plameňom neuvoľňuje toxické výpary.

Betónové podlahy v kombinácii s betónovými konštrukciami budov umožňujú v prípade vzniku požiaru efektívne a bezpečne realizovať jeho hasenie, prípadne bezpečnú a včasnú evakuáciu z postihnutých priestorov.

Na odolnosť proti požiaru vplýva aj úprava podlahy

Ohňovzdornosť betónovej podlahy sa dá zvýšiť viacerými spôsobmi. V prípade konštrukcie z obyčajného betónu je možné ošetrenie špeciálnou impregnáciou, ktorá preniknutím do hlbších štruktúr zvyšuje jeho schopnosť odolávať plameňom. Sú však možné i ďalšie technologické úpravy. Rudolf Zimen aj v tomto smere upriamuje pozornosť na jednu z najobľúbenejších priemyselných podláh: „Naozaj veľmi dobré vlastnosti má povrchová úprava vsypom a ďalšie povrchové úpravy na báze cementu.

Ktoré sú TOP a ako vznikajú?

Z hľadiska požiadaviek na konkrétne vlastnosti betónovej podlahy je dôležitá nášľapná vrstva. Je to najvrchnejšia podlahová vrstva. Zabezpečuje vlastnosti, akými sú vzhľad, farebnosť, odolnosť voči opotrebovaniu, odolnosť voči zvýšeným teplotám, protišmyková bezpečnosť, čistiteľnosť. V prípade tzv. pancierových podláh, teda priemyselných podláh so vsypom a strojovo hladeným povrchom, sa nášľapná vrstva zhotovuje minerálnym vsypom. Je to suchá, priemyselne vyrábaná zmes cementu, plniva odolného voči obrusovaniu (napr. korund) a špeciálnych prísad. Tieto vopred namiešané zmesi obsahujú okrem špeciálnych cementov plnivá na báze kremičitých pieskov, spekaných oxidov alebo metalické plnivá.

Vsyp sa aplikuje do zhutneného čerstvého betónu v štádiu tuhnutia, bez technologickej prestávky. Na povrchu sa vytvára vrstva, ktorá je na báze cementu vnútorne spojená s vrchnou vrstvou podlahy, a vzniká tzv. škrupina alebo pancier so zvýšenou mechanickou odolnosťou.

Po aplikácii vsypu nasleduje časovo náročný proces hladenia povrchu rotačnými hladičkami až do úplného stvrdnutia podlahy. Túto pancierovú úpravu sa odporúča chrániť špeciálnym náterom, resp. nástrekom. Tým sa uzatvára povrch pred odparovaním vody z hydratujúceho cementového kompozitu, chránia sa podlahové vrstvy a zároveň vzniká čistiteľný a bezprašný povrch. Výhodami takýchto kontinuálnych povrchových úprav sú ekonomická efektívnosť a rýchla aplikácia realizovaná súčasne s betonážou podlahovej konštrukcie.

Perlička pre rozšírenie obzorov:

Korundové plnivo, ktoré je bežnou súčasťou vsypových materiálov, je druhý najtvrdší materiál po diamante – jeho drahokamovými odrodami sú rubín a zafír.

Opäť pozor na kvalitu realizácie a správnu starostlivosť

Priemyselné betónové podlahy sú určené do prostredia so špeciálnym alebo zvýšeným zaťažením. Hoci výrobcovia dnes dokážu použitím vhodných materiálov navrhnúť priemyselné podlahy, ktoré splnia všetky požiadavky objednávateľov, stále môže dôjsť aj k degradácii hotového produktu. Tá môže spôsobiť, že plánované a na základe budúceho využitia prevádzky definované vlastnosti podlahy nebudú splnené v celom rozsahu. Častou príčinou tohto problému je narušenie celistvosti povrchovej vrstvy podlahy. Ako k nej dochádza? Môže ísť o:

  • nedodržanie technologickej disciplíny, ktorá je obzvlášť dôležitá pri aplikácii vsypového materiálu a následnom hladení rotačnou hladičkou,
  • poškodenie podlahy, ktoré zapríčiní jej zníženú odolnosť voči vysokým teplotám – deje sa to aj v dôsledku používania agresívnych chemických čistiacich prostriedkov, ako sú napríklad rozpúšťadlá s kyslým pH.

Vedeli ste?

Predovšetkým betónové priemyselné podlahy v garážach, na parkoviskách logistických centier a všade tam, kde sa predpokladá zvýšený pohyb áut, sú ohrozené vznikom olejových škvŕn. Pri zanedbaní ich údržby a čistenia prenikajú do hlbších štruktúr podlahy a spôsobujú nielen jej degradáciu, ale zároveň znižujú aj jej odolnosť voči vysokým teplotám.

Likvidácia požiaru s menšími finančnými nárokmi

V prípade, že v priestoroch, v ktorých je realizovaná priemyselná podlaha z betónu, príde k požiaru, riziko šírenia je v podstatnej miere obmedzené. Výrazné je to najmä pri kombinácii s betónovými konštrukciami budov. Okrem toho, že betón je nehorľavý, nevytvára ani dym a toxické splodiny pri horení, a tak umožňuje bezpečnú evakuáciu ľudí nachádzajúcich sa v danom priestore a bezpečný zásah hasičov. Zároveň nezvyšuje požiarne zaťaženie a obmedzuje rozsah a šírenie požiaru. Tým vznikajú škody v menšom objeme, s menšími finančnými a časovými nárokmi na rekonštrukciu a opätovné otvorenie postihnutých priestorov a prevádzok.

Detailné požiadavky investora sú základ

Priemyselná podlaha na parkoviská, do garáže, výrobných a skladovacích priestorov i nadčasových administratív, je ideálna na aplikáciu moderného betónu. No je náročná na realizáciu, a to najmä na prípravu, logistiku a technologickú disciplínu. A, samozrejme, je mimoriadne závislá od ľudí, ich šikovnosti, skúseností a v neposlednom rade aj od trpezlivosti a know-how. Vzhľadom na široké možnosti výberu materiálov je v podstate možné splniť každú požiadavku investora. Avšak na odborníkoch spočíva zodpovednosť za to, že ho usmernia, aby presne a detailne pomenoval svoje požiadavky, a následne pripravia a zrealizujú produkt tak, aby boli všetky nároky splnené k úplnej spokojnosti.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek