Najdôležitejšou zložkou väčšiny priemyselných podláh je betón. Betón je revolučným materiálom, ktorý má už svoju dlhovekú históriu a nezastupiteľné miesto v stavebníctve. Jeho výhodami je najmä tvárnosť v čerstvom stave a vynikajúce fyzikálne vlastnosti v zatvrdnutom stave.

Požiadavky realizátora priemyselných podláh na kvalitu a dodanie čerstvého betónu

Špeciálnymi odberateľmi čerstvého betónu sú realizátori priemyselných podláh, ktorí okrem dobrej spracovateľnosti a požadovanej kvality vytvrdnutého betónu vyžadujú tiež dobrú „opracovateľnosť“ v štádiu tuhnutia, nevyhnutnú pre proces povrchovej úpravy podlahy hladením strojnými rotačnými hladičkami.
Povrchová úprava hladením strojnými rotačnými hladičkami so vsypom
Obr. č. 1 Povrchová úprava hladením strojnými rotačnými hladičkami so vsypom

Pre dobrú vzájomnú spoluprácu medzi dodávateľom betónu a realizátorom podlahy je potrebné rešpektovať množstvo vzájomných požiadaviek. Sú nimi najmä: spolupráca pri tvorbe receptúr BZ; výroba a transport BZ v čase a kvalite; kontrola kvality čerstvej BZ a skúšobných telies zatvrdnutého betónu…atď. V nasledujúcich riadoch by som pozornosť upriamil najmä na výrobu a transport BZ v čase a kvalite.

Realizátori podláh majú vysoké, ale opodstatnené nároky na plynulú dodávku a homogénnosť čerstvého betónu

Spracovávanie BZ sa v princípe realizuje v dvoch etapách. Prvou je betonáž, čiže spracovanie čerstvého betónu a druhou strojné hladenie povrchu v štádiu tuhnutia, ktoré začína, keď je betónová vrstva podlahovej konštrukcie schopná udržať váhu človeka a stroja bez výraznejšieho zabárania.

Problémy pri dodávkach čerstvej betónovej zmesi

Toto hladenie by malo postupovať v smere betonáže s časovým odstupom. Ak nie je dodržaná homogénnosť, alebo plynulosť dodávok BZ, hrozí riziko nerovnomerného tuhnutia betónovej dosky a tým možné defekty, akými sú napríklad farebná nejednotnosť povrchu, nerovnosť a v krajných prípadoch aj vznik trhlín. Práve z tohto dôvodu musí výrobca BZ dávať pozor na rovnaké zloženie každej zámesi, čo v dnešnej dobe s automatizovanými betonárkami nie je problém.

Spracovanie čerstvého betónu pomocou technológie laserscreed
Obr. č. 2 Spracovanie čerstvého betónu pomocou technológie laserscreed

Problém však môže spôsobiť meniaca sa teplota betónovej zmesi. Je nežiaduce, aby betón dopravený jedným domiešavačom mal teplotu 20ºC a za ním nasledujúci domiešavač viezol betón s teplotou 30ºC. Betón s vyššou teplotou zatuhne skôr ako betón s nižšou teplotou uložený pred ním, tým pádom sa realizátor s hladičkami nedostane k rýchlo schnúcemu betónu, lebo pred ním je ešte pomerne mäkký betón. Takýto stav môže byť zapríčinený dodávkou čerstvého cementu na betonáreň, ktorý má vysokú teplotu.

Ďalším problémom, ktorý výrobcovia betónu nemajú tak úplne pod kontrolou, je nerovnomerná konzistencia čerstvého betónu. Konzistenciu ovplyvňuje napríklad zmena počasia (vlhkosť použitých štrkov a pieskov) či ľudský faktor. A keď už píšem o ľudskom faktore, nedá mi nespomenúť vodičov autodomiešavačov. Tí sú bezpochyby výbornými šoférmi, no pri preprave čerstvého betónu sa často dopúšťajú niekoľkých chýb, čím významne ovplyvňujú konzistenciu betónu. Jedna z nich nastáva už pri umývaní autodomiešavačov.

Jeden šofér umyje bubon domiešavača so 100 litrami vody a tá zostane v bubne mixu, druhý- zodpovednejší použije 150 litrov vody, ale po umytí vodu z domiešavača vyleje. Viete si predstaviť akú konzistenciu bude mať betón na záver betonáže, kedy 7 kubíkový domiešavač vezie len 1-2 kubíky betónu a predtým v bubne zostalo 100 litrov vody?

Ďalším neduhom vodičov je, keď plne naložený domiešavač stojí pri motoreste, kde šofér pije svoju rannú kávičku, alebo čaká na betonárke na svojho kolegu od druhého domiešavača aby mohli ísť na stavbu spolu (asi, aby im nebolo smutno). Veľakrát na stavbu prídu naraz aj 3 domiešavače a predtým tam 40 minút nebol žiaden, ale dohodnutý hodinový odber bol splnený.

Veľmi dôležitým faktorom pre výslednú kvalitu betónovej podlahy je tiež rovnomerné rozptýlenie drátkov v celom objeme dopraveného čerstvého betónu. Je mnoho spôsobov dávkovania rozptýlenej výstuže. Väčšinou každý dodávateľ drátkov má svoje doporučené spôsoby dávkovania, ktoré si realizátor ešte sám prispôsobuje. Problém je, že šoféri tieto spôsoby nedodržiavajú, alebo ich dodržiavajú len keď je tam „nejaký vedúci“. Nesprávne dávkovanie drátkov má za následok zlý rozptyl drátkov, zhluky tzv. „ježkov“ a z toho vyplývajúce závady podláh. Ideálna je aplikácia priamo do miešacieho centra betonárne, čo je ale prakticky nemožné, lebo betonárky na to nie sú uspôsobené.

Vyhodnotenie vzájomnej spolupráce

Vyhodnotenie vzájomnej spolupráce medzi dodávateľom betónu a odberateľom sa spravidla realizuje tak, že výrobca betónu pošle svojmu odberateľovi raz ročne dotazník o spokojnosti poskytovaných služieb. U väčšiny veľkých výrobcov betónu, ktorí majú niekoľko betonární sa však kvalita poskytovaných služieb na jednotlivých betonárkach líši. Preto je ťažké jednoznačne odpovedať na otázky v jednom dotazníku raz ročne pre všetky betonárne tej istej spoločnosti.

Ak sa má niečo zlepšovať a výrobca chce poznať skutočnú kvalitu svojich služieb, mal by takéto vyhodnotenie robiť po každej realizácií s kompetentným zástupcom realizátora na stavbe. Možno by bolo zaujímavé, keby mal aj každý šofér autodomiešavača v kabíne „Knihu prianí a sťažností“, do ktorej by odberateľ mohol vyjadriť svoj názor.

Spravidla realizátor priemyselnej podlahy je ten, ktorý musí navrhnúť optimálnu skladbu podlahy, vyhotoviť projektovú dokumentáciu, skoordinovať a zosúladiť dodávateľov materiálov, aby nakoniec mohol úspešne, včas a kvalitne zrealizovať a odovzdať podlahu spokojnému zákazníkovi. Bez pomoci a spolupráce svojich obchodných partnerov by to však nedokázal. Preto by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľajú na vyhotovovaní priemyselných podláh a robia svoju prácu zodpovedne.

Publikované v časopise Stavebné materiály 5/2011 a na www.asb.sk

Pozrite si naše realizácie priemyselných podláh

Pozrieť realizácie