Neoddeliteľnou súčasťou všetkých stavebných objektov je podlaha. Prevádzkou objektu, jeho dosadaním, môžu vznikať na objekte a teda aj na podlahe ktorá je jeho súčasťou rôzne defekty:

Lokálne nerovnosti podlahy

Vznikajú väčšinou vplyvom dotvarovania železobetónovej dosky, kde pri okrajoch dilatačných modulov dochádza k tzv. dvíhaniu rohov, čoho dôsledkom môže byť vertikálny pohyb jednotlivých dilatačných celkov. Efektívnym spôsobom sanácie je v takomto prípade injektáž, čiže stabilizácia týchto modulov vyplnením dutých miest pod okrajom dosky vhodnou cementovou injektážnou hmotou, ktorá je nezmraštivá a zachováva si teda svoj objem aj po vyschnutí. Vo väčšine prípadov je po takejto stabilizácii potrebné zbrúsiť okraj takéhoto modulu do požadovanej rovinatosti podľa normovaných kritérií a, samozrejme, zapečatiť prebrúsený povrch syntetickou tenkovrstvou hmotou.

Trhliny v železobetónových podlahách

Nestatické trhliny sú prejavom veľkého množstva ovplyvňujúcich faktorov ako napr.: receptúra a ošetrovanie betónu, podmienky pri realizácii a pod. Bývajú determinované samotnými vlastnosťami materiálu a ich sanáciu je lepšie prenechať odbornej firme. Statické trhliny vznikajú zväčša chaoticky vplyvom statického, prípadne dynamického zaťaženia, alebo nesprávne pripraveného podložia. Pokiaľ sú trhliny už zastabilizované a nie je predpoklad ich ďalšej progresie, je možné ich sanovať rigidným materiálom, t.z. zošitím oceľovými skobami a reprofiláciou povrchu vhodnou sanačnou hmotou na báze cementu, epoxidu, polyuretánu a pod. V prípade ich ďalšieho progresu je potrebné sanovať tieto trhliny trvale pružnými materiálmi.

Degradácia hrán dilatácií

Hrany rezaných dilatácií sú najchúlostivejšou časťou betónových dosiek a prevencia pred ich olamovaním je skoro nemožná. Naproti tomu ich sanácia je pri správnom postupe a sanačných materiáloch pomerne jednoduchá. Vyžaduje vyrezanie a vybúranie poškodenej hrany, dôkladné vyčistenie a následnú reprofiláciu hrany.

Poruchy priemyselných podláh - dilatácie

Vyrezanie a vybúranie poškodenej hrany dilatácie

Opravy ďalších porúch podláh, ako napr. výšková diferencia medzi jednotlivými modulmi betónovej dosky, nadmerná tvorba krakelážnych trhliniek, degradácia syntetických povrchov podláh a pod. sú už zložitejšie a vyžadujú väčšinou ošetrenie odborníkom.

Oprava hrany dilatácie
Hrany dilatácie opravené polymérbetonom s novým vytmelením PU tmelom

Publikované v časopise Stavebné materiály 4/2015

Pozrite si našu web stránku

Pozrieť web stránku