Podlahy vo výrobných a logistických prevádzkach sú ako tepny v ľudskom tele. Čím slabšia je ich kvalita, tým je krvný obeh náchylnejší na zlyhanie. Vďaka kvalite podláh je možný až nepretržitý pohyb vysokozdvižných vozíkov, dôležitej súčasti logistiky materiálu, tovarov i služieb. Štatistiky pracovnej úrazovosti potvrdzujú, že prevrátenia a iné nehody týchto mechanizmov končievajú fatálne. Ako im predchádzať už v zárodku – pri plánovaní a budovaní budúcej prevádzky?

Havárie manipulačných prostriedkov v skladoch sú skutočná nočná mora. Ak neveríte, stačí si vyhľadať oficiálne štatistiky o nehodovosti a úrazovosti na pracoviskách, alebo sa prehrabať videami na populárnych internetových kanáloch. Niektoré až mrazia… Predchádzať im treba už v základoch.

Bezpečnosť nadovšetko

Existuje mnoho aspektov vplývajúcich na bezpečnosť prevádzky vysokozdvižných vozíkov. Regulácia povolenej rýchlosti, povolené a zakázané zóny pohybu, jasne vyznačené jazdné pruhy, bezpečnostné predpisy pri manipulácii s bremenami a ďalšie pravidlá na predchádzanie nehodám. Ani zďaleka nie na poslednom mieste sú však samotné parametre a charakteristiky kontaktnej plochy pri pohybe manipulátora, teda betónovej podlahy v konkrétnej prevádzke.

Správna geometria a povrchová úprava podlahy sú hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky manipulačných kolesových zariadení. Zaistenie oboch faktorov je otázkou skúseností zhotoviteľa i precíznosti pri realizácii prác. Neúprosne platí aj presný opak: podlaha vyhotovená neodborne, bez potrebných znalostí, môže mať v sebe zabudované nástrahy a skryté hrozby, ktoré si na dvojstopových výsuvných pomocníkov neľútostne počkajú.

Nemusí to byť strata ľudského života ani ťažký pracovný úraz. Výsledkom môžu byť hmotné škody, finančné straty, časové oneskorenia, ale i kompletné ochromenie prevádzky s následným prepúšťaním zamestnancov…

Riešenie dilatácií a napojení

Na podlahách vždy existujú miesta výrazne náchylnejšie na opotrebovanie zaťažením, ktoré má priamy súvis s charakterom prevádzky. Spravidla ide o okraje kontrakčných, resp. dilatačných celkov, ale napríklad aj o napojenia na odvodňovanie a pod.

Čím vyššia je exponovanosť zaťaženia, tým je nástup známok opotrebovania rýchlejší. Žiaľ, hlavným problémom vo fáze budovania podlahy ostáva neodborné vyhotovenie konštrukčných detailov. Betón je následne počas prevádzky zaťažovaný neprirodzene.

Dodržiavanie sklonov

Najbežnejšou činnosťou vysokozdvižných vozíkov je presun a manipulácia s nákladmi, ktoré sú dvíhané do regálov vo výške 6 a viac metrov. Ťažisko vozíka s takto vysoko zdvihnutým bremenom je aj napriek moderným gyroskopickým kompenzátorom náchylné na odchýlky od vypočítaných sklonov. Ak má povrch podlahy zlú rovinnosť, vznikajú problémy už pri jazde a potom pri vkladaní bremien do regálov.

Vedeli ste?

Projektanti dimenzujú sklony podláh s ohľadom na odvodnenie a je dôležité ich pri realizácii dodržiavať. V opačnom prípade voda nedokáže odtiecť a opäť sa zhorší aj manipulácia vozíkov s nákladom. Najvyššiu presnosť sklonov a rovinatosti pri realizácii podláh možno dosiahnuť použitím moderných technológií – strojov LASER SCREED. Ide o laserom navádzané zariadenia na zavibrovanie betónovej zmesi.

Správna úprava povrchu

Pri konštrukcii podlahy do prevádzky s vysokozdvižnými vozíkmi treba myslieť na:

1. Odolnosť podlahy

Sila statického a dynamického zaťaženia vozíkom s naloženým bremenom si vyžaduje použitie vyššej pevnostnej triedy betónu. Zaťaženiu musia zodpovedať aj výstužné prvky v ňom. V prípade nedostatočnej odolnosti podlahy hrozí jej nadmerná deformácia a strata rovinnosti, ktorá zabezpečuje plynulosť jazdy vozíkov.

2. Povrchovú úpravu

Stupeň priľnavosti dvoch materiálov odborne nazývame koeficient adhézie. Jeho hodnota je dôležitá pri posudzovaní materiálu kolies vozíka a povrchovej úpravy podlahy. Voľba typu úpravy betónovej podlahy musí prebehnúť s ohľadom na daný koeficient. Pri jazde vozíka by nemalo dochádzať k nechceným pohybom. Napríklad k šmykom v zákrutách či k príliš dlhým brzdným dráham. Medzi vhodné typy úprav patria:

  • polymércementové potery,
  • cementové potery,
  • polyuretáncementové potery,
  • pancierové betónové podlahy.

Ako to „ne“pokaziť

Na plynulosť jazdy vozíkov a ich schopnosť bezpečne sa pohybovať s bremenami dokážu mať podstatný vplyv „drobnosti“. Malé, no zásadné konštrukčné detaily podlahy môžu urobiť jazdu ladnejšou, ale aj vytvoriť prekážku. Majme na zreteli, že odbornosť zhotoviteľa betónovej podlahy je rovnako dôležitá ako spôsobilosť samotného operátora, vodiča vysokozdvižného vozíka.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci nie je nikdy neaktuálna téma. Hoci ju nemožno zaistiť na sto percent, možno sa jej maximálne priblížiť. Betónové podlahy a finálne úpravy ich povrchov patria medzi faktory, ktoré môžu mať priamy vplyv na bezpečnosť práce i ľudských životov všade tam, kde sa pracuje s vysokozdvižnými vozíkmi – v priemysle, výrobe, logistike či službách. Nepodceňujme ich úlohu. Výberu tej správnej venujte vždy náležitú pozornosť.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek