Bezškárové betónové priemyselné podlahy

Priemyselné podlahy sú najviac zaťažovanými konštrukciami priemyselných stavieb. Odolávajú všetkým prevádzkovým zaťaženiam. Sú nimi napríklad statické zaťaženie výrobných technológií alebo skladovaného materiálu, dynamické zaťaženie manipulačnej techniky alebo rôzne chemické vplyvy v niektorých prevádzkach.

Samostatnou kategóriou sú priemyselné podlahy v logistických skladoch. Logistické sklady sú navrhované s ohľadom na maximálne využitie priestoru haly a zároveň optimalizáciu systému distribúcie a krátkodobého uskladnenia tovaru. Jedná sa o prevádzky s obzvlášť vysokým dynamickým zaťažením. Spôsobuje ho najmä intenzívna doprava skladovej manipulačnej techniky. Rovnako musí odolávať vysokým statickým zaťaženiam od regálových zakladačových systémov. Vysoké regálové systémy vyžadujú podlahy s vyššou rovinnosťou, v závislosti na výške zakladania. Požiadavky na rovinnosť sú definované v technických normách, napr. DIN18202, DIN15185 alebo TR34. Týmto náročným požiadavkám najlepšie vyhovujú tzv. bezškárové betónové priemyselné podlahy. Jedná sa o podlahy bez rezaných zmrašťovacích škár. Vďaka vyššiemu dávkovaniu vysokovýkonnej rozptýlenej výstuže a doplnkovej oceľovej výstuže v nich eliminujeme napätia a ohybové momenty vyplývajúce zo zaťaženia. Zároveň eliminujeme aj výrazne vyššie zmrašťovacie pnutia v doske. Veľkosť dilatačného celku môže dosahovať až 40 x 40 m.

betónová podlaha

Kde sa bezškárové betónové podlahy najviac využívajú

Priemyselné podlahy bez rezaných dilatácií sú v súčasnosti trendom nielen v logistických halách ale i u investorov požadujúcich vyššiu kvalitatívnu úroveň so zodpovedajúcou ekonomickou výhodnosťou daného riešenia. Dôvodom je odstránenie problému poškodzovania hrán rezaných škár spôsobených vysokou intenzitou pojazdu manipulačnej techniky a tým zníženie prevádzkových nákladov súvisiacich s opravou rezaných škár, údržbou manipulačnej techniky či so znížením výkonu skladu alebo obmedzením výroby. Aby to tak bolo, je nutné splniť niekoľko základných predpokladov počnúc správnym navrhnutím dosky, vyriešením technických detailov podlahy, nastavením správnej receptúry betónovej zmesi až po bezchybné zvládnutie technológie realizácie s pomocou systému riadenia kvality.

Návrh bezškárovej betónovej priemyselnej podlahy

 

Pri návrhu podlahy zohľadňujeme požiadavky zákazníka a základné faktory, ktoré pôsobia na podlahu. Je v ňom zahrnutá celková skladba podlahy od podkladu, izolačnej (klznej, separačnej) vrstvy, samotnej konštrukcie podlahy až po vhodnú povrchovú úpravu. Východiskom sú pritom technické normy a platná legislatíva.

Návrh konštrukcie bezškárovej podlahy musí byť podložený statickým výpočtom, ktorý zabezpečuje dodávateľ rozptýlenej výstuže. Výstup statického výpočtu obsahuje hrúbku a triedu betónu, množstvo a typ výstuže, stanovené charakteristiky betónu s vláknami, rozhodujúce ohybové momenty, maximálne rozmery dilatačného celku a parametre únosnosti podkladu pod podlahou.
K vyššie uvedeným hodnotám výpočtu je nevyhnutné v súčinnosti s dodávateľom výstuže posúdiť receptúru betónovej zmesi so zameraním na optimalizáciu zrnitostnej krivky zmesi, vodný súčiniteľ, stupeň konzistencie a množstvo a typ cementu.

Ďalšou dôležitou súčasťou návrhu bezškárovej podlahy je realizačný projekt podlahy, obsahujúci celkové dispozičné riešenie podlahy v hale, ako aj všetky technické a konštrukčné detaily. Tu sú zohľadnené technické zásady návrhu funkčnej bezškárovej podlahy:
– návrh rozmiestnenia dilatácií
– návrh vhodného typu systémového dilatačného profilu, zabezpečujúceho prenos zaťaženia a kontrolu pohybu betónových dosiek pri zvýšenom zmrašťovaní
– návrh rozmiestnenia a typu doplnkovej výstuže v kritických miestach dosky
– návrh skladby podlahy, zahrňujúci klznú vrstvu styku podlahy s podkladom i vhodnú povrchovú úpravu pre danú prevádzku
– ďalšie technické detaily.

Realizácia bezškárovej betónovej priemyselnej podlahy

Úspešná realizácia bezškárovej podlahy vyžaduje zodpovedný prístup od prípravy až po ukončenie. Do prípravy zaraďujeme zabezpečenie vhodných podmienok realizácie, kontrolu a prebratie podkladu, kontrolu stavebnej pripravenosti. V tejto fáze taktiež prebieha uloženie klznej vrstvy, obvodovej dilatácie, doplnkovej výstuže a systémových dilatačných profilov. Dávkovanie rozptýlenej výstuže do betónovej zmesi je zabezpečené vhodným dávkovačom priamo do domiešavača pri plnení na betonárni.

Samotnú realizáciu betonáže vykonávame technológiou LASER SCREED, ktorá umožňuje pri vysokej produktivite dodržať vysokú kvalitu uloženia a spracovania betónovej zmesi pri zabezpečení nadštandardnej rovinnosti povrchu. Denná produktivita sa pohybuje v priemere okolo 2.000 m2.

V logistických halách je štandardnou povrchovou úpravou tzv. pancierová betónová podlaha. Jedná sa o povrchovú úpravu vsypaním predmiešanej práškovej zmesi, obsahujúcej cement a tvrdé prísady do povrchu zrovnaného čerstvého betónu. Vsyp aplikujeme strojným zariadením Topping Spreader, zabezpečujúcim jeho optimálne dávkovanie. Na menších alebo neprístupných plochách aplikujeme vsyp dávkovacím vozíkom.
Povrch betónu sa ďalej upravuje niekoľkonásobným kontinuálnym hladením strojnými hladičkami. Ihneď po zahladení je nutné povrch ošetriť proti odparovaniu zámesovej vody z betónu a zabezpečeniu rovnomerného priebehu zmrašťovania betónu kombináciou postreku uzatváracím lakom a následným prekrytím PE fóliou.

laser screed

Celý proces realizácie je kontrolovaný a zaznamenávaný v kontrolnom a skušobnom pláne. Len tak môžeme mať celý priebeh realizácie podlahy pod kontrolou a garantovať tak kvalitnú a funkčnú bezškárovú priemyselnú podlahu. V súčasnosti máme za obdobie 5 rokov zrealizovaných viac ako 300.000 m2 bezškárových podláh, prevažne v logistických parkoch Prologis Senec, Galanta a Nové Mesto n.V., alebo Goodman v Senci. Je to dôkazom toho, že trend bezškárových podláh je opodstatnený a čoraz viac investorov si uvedomuje jeho výhody, ktorými sú nižšie náklady na údržbu, plná flexibilita regálových systémov, odstránenie problémov s rezanými škárami a vo všeobecnosti vyšší komfort prevádzky.

Publikované v online magazíne www.asb.sk

Pozrite si naše realizácie priemyselných podláh

Pozrieť realizácie