Betón je nesmierne húževnatý, trvanlivý materiál a pri skutočne dobrom spracovaní a adekvátnom používaní je takmer „nesmrteľný“. Napriek tomu sa stáva, že betónová podlaha sa začne v čase nepriaznivo meniť – zvlní sa, objavia sa trhliny, odlomí roh, prejavia drobné výškové rozdiely medzi jednotlivými plochami, prípadne sa začne sprašovať a na povrchu drobiť. Napokon už nenapĺňa požiadavky na ďalšie používanie a treba ju renovovať.

V pozadí takmer každej chyby či poruchy betónovej podlahy je ľudský faktor. Ten sa mohol prejaviť v ktoromkoľvek momente procesu realizácie podlahy – od definovania vstupných požiadaviek až po finálnu úpravu povrchu, ako aj pri užívaní. Pri renovácii starej podlahy treba zvážiť všetky možné príčiny, ale cieľom nie je hľadať vinníka. V tomto kroku potrebujeme obnoviť podlahu a odstrániť príčiny poruchy.

O poruchách betónovej podlahy

Asi najvážnejšou poruchou podlahy sú trhliny, resp. praskliny, ktoré prechádzajú celou konštrukciou betónovej dosky. Môžu vzniknúť v dôsledku nadmerného zaťaženia, či už statického, alebo aj dynamického. V niektorých prípadoch môže byť dôvodom zmena vlastností geologického podložia, napríklad ako dôsledok podmáčania stavby alebo aj nadmerného presušenia podkladu. Odstránenie statických porúch je asi najnáročnejším typom renovácie. Jej zložitosť sa odvíja od rozsahu poškodenia. Tieto poškodenia sa však zvyčajne nedajú odstrániť len opravami horných vrstiev.

Menej fatálne sú trhliny, ktoré sa držia v horných vrstvách podlahy bez dosahu na jej statiku.
Sú to napríklad trhliny, ktoré vznikajú zmrašťovaním betónu v prvých hodinách jeho zrenia. Neskôr, v procese zrenia, vznikajú kontrakčné trhliny ako dôsledok nesprávneho určenia kontrakčných celkov, a napokon sú to dilatačné trhliny, ktoré môžu vzniknúť na kontaktoch podlahy so zvislými konštrukciami. Inokedy môže prísť k zakriveniu (zdvihnutiu) rohov jednotlivých betónových platní, k drobeniu betónu v mieste škár alebo aj v ploche betónovej dosky.

Oprava dilatácie.

Špecifickou poruchou je delaminácia povrchu. Vplyvov na jej vznik je viacero, najmä v náväznosti na typ podlahy. A nakoniec je tu súbor porúch skôr estetického charakteru, ako fľaky z priesaku chemických látok.

Príprava renovácie

Každý druh poruchy si vyžaduje špecifické riešenie, no dá sa k nemu dospieť jedine na základe správnej identifikácie príčin neželaného stavu. Tie mohli vznikať v rozličných fázach procesu vytvárania podlahy. Ich odhalenie prináleží odborníkom, ktorí dokážu poruchu presne definovať.

V procese prípravy sa mohli hneď na úvod vyskytnúť nesprávne údaje, či už sú to vstupné údaje o požadovaných zaťaženiach, alebo údaje o geologickom a hydrologickom prieskume. Nedostatky sa môžu ukázať aj v projektovej príprave podlahy, ktorá mohla byť navrhnutá na iné zaťaženie, nesprávne vystužená, tiež mohol byť navrhnutý nevhodný druh betónu či nevhodná skladba vrstiev podlahy.

Nasleduje prieskum procesu realizácie, kde mohlo prísť k nedodržaniu predpísaných postupov, napríklad k nedodržaniu technologických prestávok či predpísaných hrúbok vrstiev, posunu výstuže alebo aj k nevhodnej aplikácii tepelnej izolácie či hydroizolácie.

Ďalšia skupina dát sa získava z procesu užívania, kedy mohlo dôjsť k nadmernému dynamickému zaťaženiu podlahy alebo statickému zaťaženiu, napríklad zvýšením váhy bremien a regálov, v procese údržby podlahy, nevhodným chemickým zaťažením a podobne.

Na základe dostatočného množstva získaných údajov je možné navrhnúť správnu renováciu podlahy.

Vedeli ste?

Renovácia podlahy nemusí znamenať len návrat k pôvodnému stavu. Môže byť sprevádzaná aj novými potrebami a očakávaniami investora. Nové požiadavky sa môžu prejaviť ako zmena dynamického či statického zaťaženia, zmena vzhľadu alebo aj zmena hygienických či iných špecifických požiadaviek.

Renovácia podlahy

Na každú poruchu podlahy existuje riešenie. Tak ako identifikáciu poruchy prenecháme odborníkom, aj samotnú renováciu zverme skúsenému tímu ľudí. Niektoré riešenia sú zdanlivo jednoduché, ale ich realizácia vyžaduje znalosti a zručnosti, veľkú precíznosť, prehľad o renovačných materiáloch a postupoch a v neposlednom rade adekvátne technológie. Samotná renovácia začína odstránením či fixáciou porúch a končí finálnou úpravou povrchu, ktorý reprezentuje celú podlahu.

Odstránenie chýb vzhľadu

Pri nadmerne zašpinenej a nečistotami čiastočne nasiaknutej podlahe môže byť postačujúce ju vyčistiť a následne prebrúsiť tak, aby zanikli staršie nevyčistiteľné škvrny. Zároveň je nutné venovať sa aj príčinám vzniku škvŕn tak, aby sa neobjavili znova.

Brúsenie betónu.

Povrchové plošné opravy

Drobenie povrchu podlahy je niekedy možné odstrániť penetráciou a jeho následným spevnením. V iných prípadoch je zas vhodné vytvoriť novú vrstvu, ktorá bude vyhovovať nárokom na kvalitu podlahy.

Fixácia trhlín a spojov

Menšie trhliny niekedy stačí vyčistiť a zaliať živicou. Tento postup dokáže zastaviť zväčšovanie trhlín, ale vizuálne ich zvýrazní, a tak je vhodné následne povrch zjednotiť. Ak však trhlina súvisí s ďalšími deformáciami, ako napríklad dutiny pod vrstvou podlahy, je nevyhnutné dutiny vyplniť a zastaviť tak ďalšie „odlepovanie“ vrstvy. Na to sa použije živica s nízkou viskozitou, ktorá sa do trhlín môže aplikovať pod tlakom.

Oprava trhliny – príprava.

Povrchové trhliny, ktoré sa odvíjajú od podkladovej vrstvy, je potrebné spojiť rebierkovou výstužou – tá sa vkladá do vyfrézovaných žliabkov a následne zaleje živicou alebo plastmaltou. Obdobne sa postupuje pri potrebe spojiť dve betónové platne tak, aby bola zaistená ich rovnaká výška.

Opava trhliny – zošitie.

Príliš časté poruchy

Aj frekvencia porúch môže mať svoju výpovednú hodnotu. Ak sa objavujú častejšie, nevyhnutné môže byť až riešenie s odstránením vrchnej vrstvy, následným odstránením porúch v podkladových vrstvách a opätovné vytvorenie nového kvalitného povrchu.

Nie vždy je to ľahké

Renovácia betónovej podlahy je niekedy náročnejšia ako vytvorenie úplne novej. Vyžaduje si nielen dôkladnú projektovú prípravu, ale predovšetkým dôslednú analytickú časť, ktorá odhalí skutočné príčiny vzniku porúch. Ideálne je vždy už pri prvých prejavoch problémov konzultovať všetky riziká a možné postupy sanácie s odborníkom na betónové podlahy.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek